สินค้าจำหน่าย
ปกิณกะ
ขิงอ่อนอบแห้ง

   ประเภทของเพลงไทย > คำว่า"ชั้น"ในชื่อเพลงไทย > ประเภทของวงดนตรีไทย > ครูดนตรีไทย > เกร็ดเพลงไทย

 

 

ประเภทของเพลงไทย (แบ่งตามวิธีการบรรเลง)

เพลงทางพื้น
คือเพลงที่มีทำนอง เต็ม เป็นทำนองหลักของเพลง จะบรรเลงด้วยวิธีเก็บ เป็นส่วนใหญ่ คือเล่นเสียงโน้ตตัวเดียวต่อหนึ่งจังหวะเกือบทั้งเพลง เช่น เพลงแป๊ะ จระเข้หางยาว เป็นต้น จึงเหมาะสำหรับผู้หัดเล่นใหม่ๆ เพราะบรรเลงไม่ยาก แต่ช่วยฝึกฝนความชำนาญและความจำได้ดี หากนักดนตรีที่มีฝืมือจะเล่น เพลงประเภทนี้แบบแปรทำนอง โดยใส่ลูกเล่นอิสระที่เรียกว่า "ทางกลอน" เพิ่ม เข้าไป เพื่อให้ทำนองมีความไพเราะยิ่งขึ้น ไม่เรียบเสมอกันตลอดทั้งเพลง

เพลงทางกรอ
เป็นเพลงที่มีทำนองเดินช้าๆ เสียงโน้ตบางตัวจะดังยาวครั้งละหลายจังหวะ หากเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เช่น ระนาด ฆ้องวง หรือขิม จะต้องใช้วิธี ตีกรอ คือตีถี่ๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อให้เสียงโน้ตนั้นดังต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ หากเป็นเครื่องสี เช่น ซอ ก็จะใช้การลากคันชักยาวๆ เช่น เพลงเขมรไทรโยค

เพลงลูกล้อ-ลูกขัด
เพลงประเภทนี้จะมีลักษณะเหมือนการหยอกล้อกันของเครื่องดนตรี ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่บรรเลงนำ ซึ่งได้แก่เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูง เช่น ขลุ่ย ระนาดเอก ฆ้องวงเล็ก จะเข้ และกลุ่มที่บรรเลงตาม ได้แก่ ขลุ่ยอู้ ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ขลุ่ยเพียงออ ขิม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานเสียงที่ไพเราะและสนุกสนาน โดยเมื่อกลุ่มบรรเลงนำเล่นทำนองนำไปก่อนแล้ว หากกลุ่มบรรเลงตามเล่น ทำนองซ้ำเหมือนเดิม จะเรียกว่า "ลูกล้อ" แต่หากกลุ่มบรรเลงตามเล่นประโยค ที่ไม่เหมือนเดิม ก็เรียกว่า "ลูกขัด"

เพลงทางเดี่ยว
จะบรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีนำทำนองเพียงเครื่องเดียวเป็นตัวชูโรง เป็นการนำเสนอลีลาทำนองและความสามารถของผู้ประพันธ์เพลงอย่างเต็มที่ โดยครูผู้ประพันธ์จะตกแต่งทางเพลงเอาไว้อย่างวิจิตรพิสดารแล้ว ผู้บรรเลง ไม่ต้องคิดแปรทำนองอีก ดังนั้นนอกจากผู้ที่จะเล่นเพลงทางเดี่ยวจะต้องมีทักษะ และความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนั้นได้อย่างเชี่ยวชาญแล้ว ยังต้องจดจำกลเม็ดต่างๆ ในเพลงได้อีกด้วย ตัวอย่างเพลงเช่น เพลงเดี่ยวลาวแพน ฯลฯ

หน้าถัดไป >>

  หมายเหตุ : เนื้อหาทั้งหมดในหัวข้อดนตรีไทยนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงใหม่จากข้อมูลความรู้ที่มีผู้ผลิต ทั้งในรูปของหนังสือ ตำรา และเว็บไซท์ต่างๆ เพื่อเป็นอีกแรงหนึี่งในการเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ด้วยสำนึกในฐานะของการเป็นผู้ดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยรายหนึ่ง จึงขอขอบพระคุณผู้ผลิตสื่อต่างๆ ทุกท่านอย่างสูงที่ทางเราได้นำมาข้อมูลบางส่วนมาใช้ไว้ ณ ที่นี้